Συνεδριάζει την Δευτέρα 11/2/2019, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση της αριθ. 01/21-01-2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας περί Έγκρισης Τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αλεξάνδρειας (σχετική η αριθ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης για το άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων –Ορισμός εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου για την κίνηση του λογαριασμού. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Έγκριση υλοποίησης Πρόσληψης Προσωπικού ΙΔΟΧ, ΚΛΑΔΟΥ ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου στο πλαίσιο της πράξης: «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών:Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5001643 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για:

Α. Την υποβολή πρότασης (αίτησης χρηματοδότησης) με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και Πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων»

Β. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο ΟΠΣ

Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του ετήσιου απολογισμού και του προγραμματισμού της επόμενης χρονιάς με βάση το οικείο ΠΕΣΔΑ του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)

6. 2η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2019 (σχετική η αριθ. 19/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξάνδρειας) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής που αφορούν την υπηρεσία με τίτλο: Έξοδα ταχυμεταφοράς επιστολών του Δήμου (courier). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)


8. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


9. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)


10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία με τίτλο: << Περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξάνδρειας και φροντίδα αυτών>>.(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)


14. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση του τακτικού μέλους και από τη θέση του αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)


15. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση του αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αλεξάνδρειας με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)


16. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση τακτικού μέλους και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)


17. Αντικατάσταση του κ. Κιρκιλιαννίδη Ιωάννη από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)


18. Τροποποίηση της αριθ. 399/30-10-2017 (ΑΔΑ: Ψ04ΟΩΨΠ-Ρ9Ξ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αλεξάνδρειας».


19. Λήψη απόφασης για την παράταση ή μη μίσθωσης & αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος των αρίθ. 24 & 35 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)


20. Εξειδίκευση πίστωσης για την δαπάνη της συνδρομής του Δήμου σε εφημερίδες και περιοδικά για το έτος 2019. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)


21. Ανακοίνωση ορισμού επιτροπής για την παραλαβή και τον έλεγχο της ποιότητας των υλικών του έργου «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» (Α.Μ. 54/2017). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)


22. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ασφαλτόστρωση υφιστάμενης αγροτικής οδού με στόχο την βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη στην περιοχή του οικισμού Παλιού Προδρόμου, Δ.Ε. Μελίκης» (Α.Μ. 54/2017). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Πέλλας στο πλευρό των αγωνιζόμενων αγροτών

Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Πέλλας με ανακοίνωσή της χαιρετίζει τους φτωχούς και μικρομεσαίους αγρότες του νομού μας αλλά και όλης της χώρας, που τις μέρες αυτές βρίσκονται στο δρόμο του αγώνα παλεύοντας για την επιβίωση τους, ενάντια στην 
αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης που έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και των νέων τσιφλικάδων του κλάδου.
Οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, με όποιο πρόσημο (κεντροδεξιές, κεντροαριστερές, αριστεροδεξιές), με τη βάρβαρη υπερφορολόγηση των λαϊκών στρωμάτων, τις μισθολογικές περικοπές, την κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων, τις κατασχέσεις σπιτιών, χωραφιών, μισθών και συντάξεων, στηρίζουν τις τράπεζες και διασώζουν την κερδοφορία των μεγαλοεπιχειρηματιών. Τα λίγα ψίχουλα που μοιράζουν στα εξαθλιωμένα τμήματα του πληθυσμού αποσκοπούν στο να κρατηθεί υπό έλεγχο η λαϊκή αγανάκτηση.
Είναι οι ίδιες αυτές οι κυβερνήσεις που χρόνια τώρα απαξιώνουν τις δημόσιες δομές Υγείας με τα μειωμένα κρατικά κονδύλια, τις ελάχιστες προσλήψεις και τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και ειδικοτήτων, την αύξηση της ελαστικής απασχόλησης, τις ελλείψεις εξοπλισμού και ιατρικών μηχανημάτων, τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, τις τεράστιες λίστες αναμονής, που αναγκάζουν τον λαό, στις δύσκολες αυτές συνθήκες, να βάζει συνεχώς βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Ο αντίπαλος τόσο των αγωνιζόμενων αγροτών όσο και των υγειονομικών και των άλλων εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι κοινός. Είναι η αντιλαϊκή πολιτική που όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης, εφαρμόστηκε από όλες τις κυβερνήσεις με σιδερένια πυγμή και αποφασιστικότητα.
Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, στο όνομα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, εξασφαλίζει σε μεγαλοεπιχειρηματίες, βιομηχάνους, εφοπλιστές, επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό, πως ο προϋπολογισμός για το 2019 προβλέπει από τη μια, επιδοτήσεις ύψους 1,1 δισ. ευρώ για το πετρέλαιο των μεγαλοεπιχειρηματιών και από την άλλη ούτε ένα ευρώ για το πετρέλαιο των φτωχομεσαίων αγροτών, ενώ για μία ακόμη συνεχόμενη χρονιά ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει νέες περικοπές των κονδυλίων για την Υγεία, με αποτέλεσμα, το κρατικό κονδύλι για τα νοσοκομεία από το 2013 έως 2019 να έχει μειωθεί κατά 500 εκατ. ευρώ και ποσοστό 30,3%!
Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Πέλλας στηρίζει το διεκδικητικό πλαίσιο των μικρομεσαίων αγροτών. Καλούμε την κυβέρνηση να εγκαταλείψει την αδιαλλαξία της και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα τους.
Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Πέλλας καταγγέλλει ακόμη την προσπάθεια της κυβέρνησης να τρομοκρατήσει με πρωτοφανείς, για τα τελευταία χρόνια, προκαταβολικές διώξεις συνδικαλιστικών στελεχών του αγροτικού κινήματος, και μάλιστα με διαδικασίες εξπρές, χωρίς να τη δυνατότητα της απολογίας. Δεν πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός. Έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ενέργειες, όπως ο περιορισμός με νόμο της κυβέρνησης του δικαιώματος για απεργία, η ποινικοποίηση των κινητοποιήσεων ενάντια στους πλειστηριασμούς, το απρόκλητο βίαιο κτύπημα των διαδηλώσεων, με πρόσφατο παράδειγμα αυτό των εκπαιδευτικών.
Απέναντι σε αυτή την πολιτική δεν υπάρχει άλλη επιλογή πέρα από το δρόμο του αγώνα. Εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μικρομεσαίοι αγρότες, συνταξιούχοι, μικροί αυτοαπασχολούμενοι, γυναίκες και νεολαία οφείλουν να συσπειρωθούν παλεύοντας για τη ζωή των ιδίων και των παιδιών μας. Σε αυτή τη κατεύθυνση η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Πέλλας θα δώσει όλες της τις δυνάμεις.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ:Ας μην μείνουμε άπραγοι θεατές.

Η Επιτροπή Αγώνα Αγροτοκτηνοτρόφων  Δ. Αλεξάνδρειας με το ακόλουθο δελτίο τύπου  ενημερώνει και κάνει ανοιχτό κάλεσμα:
    Συνάδελφοι, ο μόνος αγώνας που είναι χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε.
Το ξεκλήρισμα μας - των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων - υλοποιείται με δύο ταυτόχρονες και καλά οργανωμένες επιθέσεις που δεχόμαστε τόσο απο την ΕΕ όσο και απο τους μεγαλεμπόρους, τους βιομήχανους και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν. Από την μία στο εισόδημα και απο την άλλη στο κόστος παραγωγής και τα έξοδα.
Απο τη μία με τις εξευτελιστικές τιμές παραγωγού (βαμβάκι 47 λεπτα όταν η διεθνής τιμή είναι στα 57 λεπτα,ροδάκινο στο κοστος παραγωγης κλπ) όταν και αν πληρωθούμε τον κόπο μας και δεν μας φεσόσι ο έμπορος . Με τη μείωση (60%) των επιδοτήσεων με βάση την ΚΑΠ 2014-2020. Με την μη αποζημίωση μας απο φυσικές καταστροφές.
Άπο την άλλη με την διόγκωση στο κόστος παραγωγής, στο ΦΠΑ των αγροεφοδίων, στο πετρέλαιο, με τα χαράτσια (ΕΝΦΙΑ,) ,την αύξηση των ασφάλιστρων του ΕΛΓΑ, ΟΣΔΕ, τέλος επιτηδεύματος, μείωση αφορολόγητου και φορολόγηση με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών , πιστοποίηση ψεκαστικών, κόστος ζωής.
Και τέλος, τις κατασχέσεις να κρέμονται πάνω απο τα κεφάλια μας ως η τελευταία πράξη του δράματος που λέγεται “μεταρρυθμιστική αναδιάρθρωση” της αγροτικής παραγωγής, που δεν είναι άλλο απο την συγκέντρωση της γής σε λίγα χέρια μεγαλοαγροτών καπιταλιστών, μεγαλεμπόρων και βιομηχάνων.
 Σε αυτή τη διπλή επίθεση που έχει σκοπό να μας ξεκληρίσει δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι θεατές.
  Αγρότες απο το Δ. Αλεξάνδρειας και μέλη του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας συγκροτούμε Επιτροπή Αγώνα Αγροτοκτηνοτρόφων Δ. Αλεξάνδρειας και κάνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν το μπλόκο της Κουλούρας,που συντάσεται με το πλαίσιο πάλης, και τα αιτήματα που βάζει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στο πλαίσιο αυτό και με βάση την τελευταία απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για συντονισμένο πανελλαδικό κλείσιμο των δρόμων, όλοι αύριο Σάββατο στις 12 μμ, στο Μπλόκο της Κουλούρας.
 Επίσης, καλούμε το ΔΣ του Αγροτικού Συλλογου Αλεξάνδρειας να καλέσει Γενική Συνέλευση για να τοποθετηθεί και να αποφασίσει με αυθεντικό τρόπο το σώμα το πλαίσιο πάλης και αιτημάτων.
 Το πλαίσιο αιτημάτων
Οι βασικοί άξονες του πλαισίου αιτημάτων - διεκδικήσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, το οποίο έχει διαμορφωθεί μέσα από τις μαζικές και συλλογικές διαδικασίες του οργανωμένου αγροτικού κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα, έχουν ως εξής:
ΕΒΖ: Όχι στο κλείσιμο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και στην εξαφάνισει της καλλιέργειας των ζαχαρότευτλων. Να εξοφληθούν άμεσα οι παραγωγοί για το σύνολο της παραγωγής που παρέδωσαν.
ΕΜΠΑΡΓΚΟ: Άμεση αναπλήρωσει του χαμένου εισοδήματος μας λογω του εμπάργκο της ΕΕ στη Ρωσία, που στηρίζει η κυβέρνηση. Δεν θα ευθυνόνται οι αγρότες για αυτό.
Κόστος παραγωγής: Αφορολόγητο πετρέλαιο. Άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, φτηνό αρδευτικό νερό από τους ΤΟΕΒ. Κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά μέσα και εφόδια. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για σπίτια και χωράφια, των χαρατσιών για αρδευτικές γεωτρήσεις, δηλώσεις ΟΣΔΕ, πιστοποίηση ψεκαστικών, νομιμοποίηση σταβλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονική σήμανση ζώων κ.ά. Κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής (αρδευτικά, εγγειοβελτιωτικά, αντιπλημμυρικά κ.ά.).
Τιμές προϊόντων: Κατώτερες εγγυημένες τιμές για τα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Να σταματήσει τώρα το αίσχος των «ανοιχτών τιμών», άμεση πληρωμή των αγροτικών προϊόντων κατά την παράδοσή τους. Να αντιμετωπιστούν τα «κανόνια» των εμπόρων με την κατάθεση εγγυητικών επιστολών τους στην τράπεζα ώστε να έχουν το δικαίωμα να κάνουν εμπορία και διακίνηση προϊόντων. Φτηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες, ενάντια στην κερδοσκοπία εμπόρων και βιομηχανιών.
Χαμένο εισόδημα: Κάλυψη του εισοδήματος των παραγωγών που χάθηκε λόγω της μεγάλης μείωσης των τιμών σε μια σειρά προϊόντων και των μεγάλων απωλειών στην παραγωγή από την κακοκαιρία και τις αρρώστιες που δεν αποζημιώνονται (γάλα, ελιές - λάδι, βαμβάκι, όσπρια, ροδάκινα, εσπεριδοειδή κ.ά.). Να γίνεται η αντιμετώπιση του δάκου στα ελαιόδενδρα με ευθύνη των κρατικών υπηρεσιών και να καταργηθεί το χαράτσι του 2% με το οποίο επιβαρύνονται οι παραγωγοί για τη δακοκτονία.
Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Άμεση καταβολή όλων των αποζημιώσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, κάλυψη και αποζημίωση των φετινών καταστροφών από τις βροχοπτώσεις κι άλλες αιτίες. Δραστική μείωση των ασφάλιστρων του ΕΛΓΑ, να μην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές οι παραγωγοί ώσπου να αποζημιωθούν. ΕΛΓΑ κρατικός φορέας που θα καλύπτει και θα αποζημιώνει στο 100% της ζημιάς απ' όλες τις αιτίες καταστροφής σε φυτική, ζωική παραγωγή και πάγιο κεφάλαιο, χωρίς καθυστερήσεις.
Πληρωμές χρωστούμενων - καλλιεργητικά δάνεια: Να εξοφληθούν άμεσα όλα τα χρωστούμενα σε αγρότες και κτηνοτρόφους (εξισωτικές αποζημιώσεις, επιστροφή φόρου καυσίμων, συμμετοχή σε προγράμματα νιτρορύπανσης, βιολογικών καλλιεργειών κ.ά.). Το κράτος να εγγυηθεί την άμεση πληρωμή όλων των χρωστούμενων από εμπόρους, εξαγωγείς και βιομηχάνους, καθώς και την παροχή από τις τράπεζες άτοκων καλλιεργητικών δανείων.
Φορολογία: Να μη μειωθεί το αφορολόγητο όριο που κατέκτησαν οι αγρότες στα μπλόκα, αλλά να αυξηθεί στα 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Φορολογία σε κάθε πραγματικό εισόδημα, κατάργηση των τεκμηρίων. Κατάργηση των λογιστικών βιβλίων στους αγρότες με τζίρο μέχρι 40.000 ευρώ.
Ασφάλιση - συντάξεις: Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και να αποσυνδεθεί ο υπολογισμός τους από το κατώτερο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη. Αύξηση των εξευτελιστικών αγροτικών συντάξεων και μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 60 για τους αγρότες και στα 55 για τις αγρότισσες. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια.
Παρακρατήσεις για χρέη - «κόκκινα» δάνεια: Να αυξηθεί το ακατάσχετο όριο στους τραπεζικούς λογαριασμούς στα 12.000 ευρώ, συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Να σταματήσουν οι παρακρατήσεις για χρέη σε Εφορία, ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ. Καμιά κατάσχεση πρώτης, δεύτερης κατοικίας, χωραφιού, για δάνεια που βρίσκονται στο «κόκκινο», συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 300.000 ευρώ.
ΚΑΠ της ΕΕ: Να μην ισχύσουν οι περικοπές στις επιδοτήσεις - ενισχύσεις. Σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή, το ζωικό κεφάλαιο. Κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων περιορισμών της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.
Κτηνοτροφία: Αύξηση των τιμών παραγωγού στο γάλα και στο κρέας. Επιδότηση για τις ζωοτροφές. Εξασφάλιση των αναγκαίων βοσκήσιμων εκτάσεων στους κτηνοτρόφους. Δωρεάν κρατική σήμανση ζώων και νομιμοποίηση των σταβλικών εγκαταστάσεων. Υποδομές για την αντιμετώπιση ζωονόσων.
Δασικοί χάρτες: Με ευθύνη της κυβέρνησης να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες από τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών, να δοθούν οι αναγκαίες χρονικές παρατάσεις για την τακτοποίηση, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των αγροτοκτηνοτρόφων.
«Αγροτοδικεία»: Να σταματήσουν άμεσα τα «αγροτοδικεία» και η ποινικοποίηση των αγροτικών, εργατικών και λαϊκών αγώνων.


Η «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» Μακεδονίας και των Δήμων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα προβλήματα από την χιονόπτωση

Μετά τα σοβαρότατα προβλήματα και το όσα τραγελαφικά συνέβησαν με τις χιονοπτώσεις στη Θεσσαλονίκη το 2017 (με αποκορύφωμα τη παγκόσμια πρωτοτυπία να παγώσει το αλάτι που χρησιμοποιείται για την αντιπαγική προστασία) κάθε καλόπιστος είχε πειστεί ότι κάποιοι θα έβαζαν μυαλό και θα έπαιρναν κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση ανάλογων καταστάσεων στο μέλλον.
ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΑΝ ΠΑΤΑΓΩΔΩΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΑ.
Οι χιονοπτώσεις των τελευταίων δύο ημερών στη Θεσσαλονίκη και στην Κεντρική Μακεδονία έφεραν ακόμα περισσότερα προβλήματα από το 2017.
Στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης εκατοντάδες επιβάτες βρίσκονται σε απόγνωση καθώς μετά την ακύρωση των πτήσεων τους, έχουν απολειστεί εκεί καθώς τίποτα δεν κυκλοφορεί προς τη πόλη για να βρουν άλλα μέσα μεταφοράς, ξενοδοχεία για διαμονή και σίτιση μέχρι να φύγουν. Επιβάτες με προορισμό τη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρας (Ρουμανία), Σκοπίων, Βουλγαρίας και όχι στη Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, ή Ιωάννινα γιατί αυτά ήταν τα φθηνότερα αεροδρόμια για τις αεροπορικές εταιρίες !!!
Οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης (κέντρο, περιφερειακοί δήμοι, δήμοι και κοινότητες εκτός αστικού ιστού) στην ουσία βρίσκονται αποκλεισμένοι. Τα περί ετοιμότητας δήμων και Περιφέρειας αποδείχθηκαν και πάλι επικοινωνιακά «ανέκδοτα».
Ασθενείς δεν μπορούν να φτάσουν σε νοσοκομεία. Εργαζόμενοι δεν μπορούν να φτάσουν στην εργασία τους αντιμετωπίζοντας πιθανές επιπτώσεις από εργοδότες.
Οι βασικές λειτουργίες της πόλης έχουν νεκρώσει!
Που είναι λοιπόν τα περίφημα κονδύλια ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται Περιφέρεια και Δήμοι? Που βρίσκονται οι επενδύσεις για τις οποίες τόσο πολύ περηφανεύονται?
Βρίσκονται στα ταμεία επιχειρήσεων και όχι σε έργα υποδομής που έχει ανάγκη ο λαός και αναδεικνύονται σε καταστάσεις όπως η σημερινή με τις χιονοπτώσεις. Και αυτή είναι μια σχετικά «εύκολη» κατάσταση μπροστά σε χειρότερες όπως πλημμύρες, πυρκαγιές τις οποίες πληρώνει ο λαός και με εκατοντάδες θύματα και .
Το κράτος είναι πανέτοιμο να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων αλλά παριστάνει ότι «μένει εμβρόντητο» μπροστά σε «θεομηνίες».
Επιβεβαιώνεται η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» και του ΚΚΕ που την υποστηρίζει :
Η θεομηνία δεν είναι τα καιρικά φαινόμενα. Θεομηνία είναι η πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη στήριξη και των άλλων αστικών κομμάτων, η «παρεπόμενη» πολιτική Περιφερειών και Δήμων που από κοινού υποκλίνονται στα επιχειρηματικά συμφέροντα, «παγώνουν» στη χιονόπτωση, «πνίγονται» στη βροχή, «καίγονται» στη φωτιά. Σε κάθε περίπτωση μακριά και κόντρα στις λαϊκές ανάγκες.
Η «Λαϊκή Συσπείρωση» σε συνεργασία με τα στελέχη και μέλη του ΚΚΕ παίρνουν πρωτοβουλίες σε όλα τα επίπεδα (κυβέρνηση, Περιφέρεια, Δήμοι) για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που δημιουργεί η «ευαισθησία» κυβέρνησης και τοπικής διοίκησης.
Να δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα των εγκλωβισμένων στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης. Με κρατική ευθύνη να εξασφαλιστεί η μεταφορά τους σε άλλα μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τραίνο) ή σε ξενοδοχεία για διαμονή και σίτιση με οικονομική επιβάρυνση των αεροπορικών εταιριών και της διαβόητης FRAPORTστην οποία παραδόθηκε το αεροδρόμιο για να «εκσυγχρονιστεί».
Να εξασφαλιστεί με όλα τα μέσα (ακόμα και αν χρειαστεί η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης) ο καθαρισμός των δρόμων και η ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.
Ο ΟΑΣΘ να αφήσει τις δικαιολογίες και να θέσει σε κίνηση ΑΜΕΣΑ τα λεωφορεία σε όλες τις γραμμές της πόλης. Ισχύει ότι τα περισσότερα λεωφορεία δεν έχουν τεχνικές προδιαγραφές να «φορέσουν» αλυσίδες? Ισχύει ότι μπορούν να φορέσουν μόνο χιονολάστιχα τα οποία όμως ο ΟΑΣΘ θεωρεί «κόστος» και δεν τα προμηθεύεται?
Το Υπουργείο Εργασίας να ανακοινώσει άμεσα ότι οι εργαζόμενοι που αργούν ή δεν μπορούν να φτάσουν στη δουλειά τους μπορούν ΝΟΜΙΜΑ και χωρίς καμιά επίπτωση από τους εργοδότες να λείψουν από αυτή, χωρίς να θεωρηθεί άδεια. Οι επιθεωρήσεις εργασίας να ελέγξουν άμεσα σχετικές καταγγελίες από εργαζόμενους.
Να εξασφαλιστεί πρωτευόντως η πρόσβαση σε νοσοκομεία με άνοιγμα των δρόμων προς αυτά και την κινητοποίηση κρατικών μέσων (μέσω τηλεφωνικού αριθμού έκτακτης ανάγκης) σε ασθενείς και εργαζόμενους σ’ αυτά.
Σε κάθε περίπτωση τα λαϊκά στρώματα της Θεσσαλονίκης, συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας, να απαιτήσουν άμεσα μέτρα για την τάχιστη αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης, για τη λήψη μέτρων για μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις.
Και πάνω απ’ όλα να διδαχτούν : να απομονώσουν, να καταδικάσουν την πολιτική «θεομηνία» που βάζει στο περιθώριο ακόμα και τις πιο ζωτικές ανάγκες τους.
Να θέσουν σαν κριτήριο τις ανάγκες αυτές και να δώσουν απάντηση σε κυβέρνηση, κόμματα, περιφέρειες και δήμους που είναι «οικονόμοι» για τις λαϊκές ανάγκες και «ανοιχτοχέρηδες» για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Θεσσαλονίκη, 05.01.2019

Ευχές και θέσεις του Ηλία Ιακωβίδη υποψήφιου Δήμαρχου της Λαϊκής Συσπείρωσης Αλεξάνδρειας

Το 2019 είναι ένα έτος πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων με Δημοτικές - Περιφερειακές, Ευρωεκλογές και Εθνικές. Το ΚΚΕ που συμπλήρωσε 100 χρόνια αγώνων καλείται να δώσει κι αυτή την μάχη με ενιαίο χαρακτήρα υπέρ των συμφερόντων της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας.
Στους Δήμους γενικά, αλλά και στον Δήμο Αλεξάνδρειας, αφού ο Καλλικράτης διαδέχθηκε τον Καποδίστρια, έρχεται τώρα ο Κλεισθένης να μας δείξει και να μας ξεκαθαρίσει την άμεση σύνδεση της τοπικής αυτοδιοίκησης με την κεντρική εξουσία του κράτους και σαφώς της πιο άμεσης διασύνδεσης τους με τους θεσμούς της ΕΕ και τις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Τι σημαίνει όμως αυτό; Οι περικοπές στην χρηματοδότηση των Δήμων, έως και 60%, καθώς και τα πενιχρά κονδύλια που διατίθενται σε προγράμματα που συνδέονται με λαϊκές ανάγκες και υποδομές, περνάνε μέσα από τις συμπληγάδες κερδοφορίας των επιχειρήσεων που τα διαχειρίζονται.
Οι ανάγκες των πολιτών/δημοτών περνάνε σε δεύτερη μοίρα όταν μιλάμε για το κέρδος των επιχειρήσεων, αυτή την πολιτική κόστους - οφέλους που ακολουθείτε και βλέπει την ζωή των δημοτών ως εμπόρευμα.
Τα προηγούμενα χρόνια είδαμε τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν και στον δήμο Αλεξάνδρειας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, να διαχειρίζονται την ανεργία και την φτώχεια μέσα από τα προγράμματα 8μηνων συμβάσεων εργασίας, την ανεπάρκεια σε υποδομές αντιπλημμυρικής-αντιπυρικής προστασίας, την υποβάθμιση των δημοσίων δομών υγείας καθώς και άλλων ζητημάτων που αναδεικνύουν την σημασία που έχει ο κεντρικός σχεδιασμός.
Τα προβλήματα που έρχονται κι επανέρχονται στον Δήμο Αλεξάνδρειας είναι πολλά. Καλούμαστε σήμερα να μιλήσουμε για την πόλη μας. Όταν μιλάμε για πόλη, μιλάμε για τους ανθρώπους της, αυτούς που την στηρίζουν αλλά και κτίζουν, βλέπουμε τις ανάγκες στην ζωή, την κατοικία, την εργασία, την κοινωνία.
Για εμάς λοιπόν στην Λαϊκή Συσπείρωση το σημαντικότερο όλων είναι, για να υπάρξει μια όμορφη πόλη, η πόλη αυτή να μην έχει ανασφάλιστους, ανέργους, φτώχεια και νέους εγκλωβισμένους στα αδιέξοδα του συστήματος. Το μετερίζι μας λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα το επιλέγουμε δίπλα στους εργαζόμενους, στους επαγγελματίες, στους αυτοαπασχολούμενους που καταστρέφονται, στους αγρότες που ξεκληρίζονται. Θέλουμε λοιπόν για τους Δημότες, εξού και το κάλεσμα μας, μια ζωή αντίστοιχη της εποχής μας, όπου η επιστήμη και η τεχνολογία βρίσκονται στο απόγειο τους και απαιτείται να είναι στις υπηρεσίες τους. Αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για την ενότητα του Αλεξανδρινού λαού προσπαθώντας παράλληλα την απομόνωση όσων προσπαθούν να τον διαβάλουν και να σπείρουν διχόνοια.
Με κριτήριο λοιπόν τα όσα τονίζω θα πρέπει να οργανώσουμε τον Δήμο υλικοτεχνικά με τα απαραίτητα μηχανήματα - εξοπλισμό και σαφώς επιστημονικό και εργατικό δυναμικό για να φέρουμε όλες τις αλλαγές που χρειάζεται κι απαιτείται στην υπηρεσία των Δημοτών.
Αναφορικά θα πω τους τομείς που επικεντρώνουμε:
· Υγειονομική περίθαλψη/Ασφαλιστική κάλυψη/Άποροι
Απαίτηση σύγχρονων υποδομών που να καλύπτουν τις ανάγκες.
· Παιδεία/Παιδικοί σταθμοί/Σχολεία
Καταγραφή ελλείψεων - Ασφαλή σχολικά κτίρια με βιβλιοθήκες, εργαστηριακό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις για μορφωτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.
· Ύδρευση/Αποχέτευση
Μελέτη κι αντικατάσταση του απαρχαιωμένου δικτύου. Η θέση μας για το κοινωνικό αγαθό του νερού είναι ξεκάθαρη. Πόσιμο νερό και δωρεάν για όλους.
· Καθαριότητα
Πλήρης οργάνωση της Διεύθυνσης Πρασίνου, Καθαριότητας & γραφείου Κίνησης - Οχήματα και εργαζόμενους που θα μπορούν να καλύψουν την πάγια ανάγκη της αποκομιδής των σκουπιδιών - Προγραμματισμός & Συντηρήσεις.
· Αντισεισμική - Αντιπλημμυρική - Αντιπυρική Θωράκιση της πόλης.
· Συντήρηση Αστικής - Αγροτικής Οδοποιίας με επαρκή φωτισμό.
· Στήριξη των Αγροτών, των επαγγελματιών κι εργαζομένων στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.
· Ζητήματα των συγκοινωνιών μεταξύ του Δήμου και των Δημοτικών ενοτήτων, καθώς και των Συνοικισμών από τους οποίους αποτελούνται.
· Πολιτισμός/Βιβλιοθήκη/Προγράμματα για Παιδιά & Ενήλικες
· Προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία μεταξύ των Διευθύνσεων & Τμημάτων με στόχο την βέλτιστη εξυπηρέτηση στις ανάγκες των Πολιτών. Οι εργαζόμενοι, που αποτελούν το έμψυχο δυναμικό και τον κινητήριο μοχλό ενός Δήμου, να είναι σε συνεχή επαφή με την Διοίκηση ως προϋπόθεση την λειτουργία ομαδικής δουλειάς που θα την εισπράττει ο λαός της Αλεξάνδρειας.
Σε όλα αυτά ο «Αλεξανδρινός» λαός θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι κι εμείς λοιπόν τον καλούμε να συσπειρωθεί - να παλέψει μαζί μας, πέρα από την πολιτική του τοποθέτηση και χωρίς προκαταλήψεις, αλλά μέσα από τον αγώνα του, βάζοντας σε προτεραιότητα τις ανάγκες και το μέλλον του. Διότι μόνο αυτός ο δρόμος της διεκδίκησης θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Σε αυτές τις πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις ο λαός έχει πλέον την πείρα να κάνει την σωστή επιλογή γιατί λύση υπάρχει, διέξοδος υπάρχει και βρίσκεται στην ισχυροποίηση του ΚΚΕ, σε Ευρωεκλογές και Εθνικές εκλογές καθώς και με τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης στους Δήμους και Περιφέρειες.
Καλή Χρονιά σε όλους με υγεία, αποφασιστικότητα κι αγώνα κοιτάζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.
Υποψήφιος Δήμαρχος
Λαϊκής Συσπείρωσης Αλεξάνδρειας
Ιακωβίδης Ηλίας

ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΑΣ;

Γράφει ο Λάζαρος Κουμπουλίδης, Δικηγόρος Βέροιας 

 Εγώ όχι.
 Για πολλούς λόγους. 
 Οι σημαντικότεροι που μπορώ εδώ να αποτυπώσω είναι:
1ον Θα είναι «μια από τα ίδια» με το συλλαλτήριο της Βέροιας και της Βεργίνας. Και πάλι ο κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Μητροπολίτης Βέροιας κ. Παντελεήμονας που θα πει ό,τι είπε και στα άλλα δύο συλλαλητήρια, δηλαδή:
Θα πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας κι όχι Σλάβος κι ότι οι Σλάβοι ήρθαν στην περιοχή τον 7ο αιώνα. Το ίδιο βεβαίως είπε κι ο πρώην Πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ κ. Γκλιγκόρωφ και μετέπειτα από αυτόν πολλοί αξιωματούχοι της γειτονικής χώρας. Ουσιαστικά είναι μία κοινή παραδοχή που δεν έχει νόημα πια να λέμε και να ξαναλέμε, γιατί είναι αυτονόητο ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Έλληνας και κανείς πλέον δεν υποστηρίζει ούτε στην ΠΓΔΜ -εκτός από κάποιους γραφικούς- ότι ο Μ. Αλέξανδρος ήταν σλάβος.
Θα πει ότι την ευθύνη για το Μακεδονικό ζήτημα είχε ο Τίτο, ο Στάλιν και ο πρώην Γραμματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης με τα όσα υποστήριξε το 1949 στο συνέδριο του ΚΚΕ!. Το γνωστό αντικομουνιστικό τροπάριο: «Για όλα φταίνε οι Κομμουνιστές!». Ας μην ξεχνάμε ότι με το φόβο του κομμουνιστικού κινδύνου έγινε το πραξικόπημα της Χούντας, που επί των ημερών της χάθηκε η μισή Κύπρος… Αλλά και σήμερα η Χρυσή Αυγή θέλει να αναλάβει την κυβέρνηση για να πατάξει τον Κομμουνισμό! Δεν θα πει όμως ο Μητροπολίτης ότι, όταν το 1893 δημιουργήθηκαν επαναστατικές οργανώσεις για την απελευθέρωση της Μακεδονίας από τους Οθωμανούς, τόσο από το Ελληνικό όσο και από Βουλγαρικό κράτος, κι όταν μετέπειτα το 1897 έγινε πόλεμος μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας για την επέκταση της Ελλάδας με κατάληψη της Μακεδονίας, ο Τίτο ήταν βρέφος στην κούνια και ο Στάλιν άγνωστος νεανίας μεταξύ αγνώστων! Δεν θα πει βεβαίως ότι ο Ζαχαριάδης και το ΚΚΕ τότε δεν ήταν κυβέρνηση (ποτέ άλλωστε δεν κυβέρνησε το ΚΚΕ, αλλά φταίει για όλα τα δεινά που έφεραν οι Κυβερνήσεις στον τόπο!). Δεν θα πει ούτε ότι δεξιές κυβερνήσεις βάλαν την υπογραφή τους για να αναγνωρίσουν ως Μακεδονία το τότε ομόσπονδο κράτος της πρώην Γιουγκοσλαβίας, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραψε το 1951 διακρατική συμφωνία με την Γιουγκοσλαβία, όπου αναγράφεται ρητά ο όρος «Δημοκρατία της Μακεδονίας», το 1977 πάλι ο Καραμανλής αποδέχτηκε την ονομασία «Μακεδονία» στον ΟΗΕ, ο Κ. Μητσοτάκης το 1991 με τον τότε υπουργό και μετέπειτα Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά αποδέχτηκε τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με δημιουργία ενός από τα κράτη με την ονομασία «Δημοκρατία της Μακεδονίας».
Θα πει ότι την εποχή που γινόταν οι αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας είχαμε Τουρκοκρατία και τώρα έχουμε Αθεΐα. Φταίει λοιπόν η αθεΐα του Τσίπρα για την απώλεια της Μακεδονίας! Όπως η Αθεΐα του Τσίπρα φταίει κατά τον Μητροπολίτη Καλαβρύτων Αβρόσιο και για την καταστροφική μανία του Θεού με την οποία χτύπησε τους πυρόπληκτους της Αττικής!!! (sic) όπου σημειωτέον τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ είναι ιδιαιτέρως αυξημένα… (τυχαίο, δεν νομίζω). Δεν θα πει όμως για τόσους άλλους θρήσκους και καλούς Χριστιανούς που τόσα χρόνια υπέγραφαν φαρδιά πλατιά τις διεθνείς αναγνωρίσεις, ούτε για τα Χριστιανικά Κράτη που έσπευσαν να αναγνωρίσουν στο σύνολο τους την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως «σκέτη Μακεδονία». Ούτε θα πει τίποτε ο κ. Παντελεήμων για την «Εθνική Γραμμή για το Μακεδονικό» που χάραξε η κυβέρνηση του «Κωστάκη» Καραμανλή το 2008 και πάλι στο Βουκουρέστι που προέβλεπε «Ναι στη σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία με γεωγραφικό προσδιορισμό, για όλες τις χρήσεις».
Θα πει ότι «δεν είμαστε εθνικιστές και φασίστες, ούτε τραμπούκοι, αλλά πατριώτες που διαδηλώνουν ειρηνικά». Δεν θα πει όμως ότι οι εθνικιστές, οι φασίστες και οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής είναι ανεπιθύμητοι στο συλλαλητήριο, γιατί είναι εθνικιστές και θέλουν πόλεμο με την ΠΓΔΜ για να καταλάβουν και τα Σκόπια. Αντίθετα οι Χρυσαυγίτες βουλευτές θα είναι «πρώτη μούρη» στο συλλαλητήριο και θα αγκαλιάζονται και θα φωτογραφίζονται με τους διοργανωτές, δίνοντας το μήνυμα ότι «κανείς δεν περισσεύει».
Θα πει ότι η παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας στους Σλάβους (τώρα προφανώς το συνειδητοποίησε μετά τη διεθνή αναγνώριση από 140 χώρες στον Κόσμο) είναι Εθνική Προδοσία και όσοι βουλευτές επικυρώσουν τη Συμφωνία είναι προδότες. Μάλιστα μπορεί να επαναλάβει και την ευθεία απειλή προς τους τοπικούς βουλευτές λέγοντας από το βήμα του συλλαλητηρίου απευθυνόμενος προς το «εν βρασμώ» ευρισκόμενο πλήθος «να μην ψηφίσουν στη Βουλή τη συμφωνία, για να σώσουν τον εαυτό τους, αλλά και τη Μακεδονία» οπλίζοντας το χέρι του κάθε υπερπατριώτη και δίνοντας ηθικό έρεισμα στην απειλή που εκστόμισε εντός του Κοινοβουλίου ο πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής Μπαρμπαρούσης φωνάζοντας προς τους βουλευτές «τα κεφάλια σας στις Πρέσπες»!!!
Θα πει ότι καλά έκανε η Κυβέρνηση και απέλασε τους Ρώσους διπλωμάτες εφόσον έχει στοιχεία ότι χρηματοδοτούσαν Μητροπολίτες και Δημάρχους για διοργάνωση συλλαλητηρίων για το Μακεδονικό (όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε), αλλά ότι είναι λάσπη στο πρόσωπο του οποιαδήποτε συσχέτιση του με το γεγονός. Δεν θα πει όμως για ποιο λόγο βάλθηκαν όλες οι μεγάλες εφημερίδες και ηλεκτρονικά ΜΜΕ της Χώρας να υποδεικνύουν τον ίδιο ως εμπλεκόμενο σε αυτήν την υπόθεση.
2ον Δεν θα μιλήσει κανείς για την αγωνιώδη προσπάθεια του ΝΑΤΟ να εντάξη στη δύναμη του την ΠΓΔΜ και να την αποσπάσει από τη Ρωσική επιρροή. Ενώ το θέμα άνοιξε ακριβώς ενόψει της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ (όπως και το 2008) και έχει δημιουργηθεί αυτή η διελκυστίνδα μεταξύ Αμερικής – Ρωσίας, εμείς θα μιλάμε ακόμη για την Ελληνικότητα του Μέγα Αλέξανδρου!
3ον Θα συνωστίζονται στο συλλαλητήριο κυρίως πρόσφυγες, Πόντιοι, Μικρασιάτες (όπως είναι κι ο Μητροπολίτης Βέροιας) Θρακιώτες κ.α. διατρανώνοντας την αγανάκτηση τους για την κλοπή της Μακεδονικής τους ταυτότητας, παρόλο που στον Ελλαδικό χώρο παλιννόστησαν μόλις στις αρχές του περασμένου αιώνα, ενώ τον 7ο αιώνα που εμφανίστηκαν οι Σλάβοι, οι Αλβανοί, και κατόπιν οι Οθωμανοί κ.α., όλοι οι Έλληνες πρόσφυγες και νυν Μακεδόνες ήταν αντίστοιχα στον Πόντο-Θράκη-Μ. Ασία. Κι ορθώς αισθάνονται σήμερα Μακεδόνες (όπως κι εγώ άλλωστε) διότι η Μακεδονία ήταν και είναι ένας γεωγραφικός χώρος, από τον οποίο πέρασαν πολλές διαφορετικές φυλές, λαοί και εθνότητες. Και καθένας διατηρούσε την εθνική του καταγωγή, προσδιορίζοντας τη γεωγραφική του προέλευση από τον τόπο της Μακεδονίας. Άλλωστε και οι Αμερικανοί μετοίκησαν και κατέκτησαν την Αμερική μετά τον 15 αιώνα, κανείς όμως δεν αμφισβητεί τον αυτοπροσδιορισμό τους ως Αμερικανούς!
4ον Γιατί κυρίαρχο σύνθημα θα είναι και πάλι το γνωστό χιλιοειπωμένο «Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ». Που σημαίνει δύο πράγματα:
Ή όσοι το υποστηρίζουν αγνοούν ότι η με τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1913) που ήταν το επισφράγισμα των δύο Βαλκανικών πολέμων, με την υπογραφή του Εθνάρχη Ελευθέριου Βενιζέλου -που σε αυτόν οφείλουμε την απελευθέρωση της Μακεδονίας- παραχωρήθηκε στην Ελλάδα το 50,5% της μείζονος Μακεδονίας (κι αυτό γιατί είμασταν με την πλευρά των νικητών), το 38% παραχωρήθηκε στη Σερβία και το 10,5% στη Βουλγαρία. Άρα εμείς από τότε κατέχουμε το μισό γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας και όχι ολόκληρη τη Μακεδονία, σωστά;
Ή γνωρίζουν τη συνθήκη του Βουκουρεστίου -πιστεύω δυστυχώς ελάχιστοι- αλλά επιθυμούν την ακύρωση της και την κατάληψη του συνόλου του γεωγραφικού χώρου από την Ελλάδα, προφανώς με στρατιωτική επιχείρηση, όπως ειλικρινώς υποστήριξε η Χρυσή Αυγή ότι θα πράξει μόλις γίνει κυβέρνηση. Αλλαγή συνόρων όμως και αναθεώρηση των συνθηκών σημαίνει ΠΟΛΕΜΟΣ όχι μόνο με τη ΠΓΔΜ αλλά και με την Τουρκία, όπου ο Ερντογάν από καιρό ζητά επισήμως να «ξαναδούμε» τη συμφωνία της Λοζάνης και τα σύνορα μας, με αναδιανομή των νησιών στις «γκρίζες ζώνες». Αυτό το θέλουμε;
5ον Με τα συλλαλητήρια τέτοιου τύπου, το μόνο που πετυχαίνουμε με βεβαιότητα είναι για ακόμη μία φορά να σπέρνουμε Εθνικό Διχασμό, που είναι η πιο βαριά ασθένεια για ένα Έθνος. Φτάνει πια ο διαχωρισμός σε φασίστες και προδότες, σε εθνίκια και ιδεοληπτικούς! Δεν σηκώνει η περίσταση λαϊκισμούς με αναφορές στον -κατά τα άλλα ανεκδιήγητο- Καρανίκα!
Για αυτό όσοι φίλες και φίλοι πάνε στο συλλαλητήριο φωνάζοντας «όταν το ράσο γίνεται σημαία, τότε η νίκη είναι βεβαία!», να έχουν υπόψη τους ότι τη δική τους παρουσία εκμεταλλεύονται όσοι θέλουν να ρίξουν νεράκι στο μύλο των εθνικιστών. Και όταν η Χρυσή Αυγή πάρει στις επόμενες εκλογές μετά από την «Εθνική Προδοσία του ξεπουλήματος της Ιστορίας μας και του ονόματος της Μακεδονίας μας» «τρελά ποσοστά» για να τιμωρήσει τους εθνοπροδότες, με ψηφοφόρους που δεν θα αυτοπροσδιορίζονται ως εθνικιστές, αλλά ως «πατριώτες», τότε θα συνειδητοποιήσουν -ελπίζω οι περισσότεροι- ότι υπήρξαν θύματα ιστορικής παραπλάνησης και λαϊκισμού, εργαλεία που ανέκαθεν η εκάστοτε εξουσία χρησιμοποιεί για το χειρισμό των μαζών.
Μήπως ήρθε η στιγμή να εξετάσουμε τις δυνατότητες που μας δίνει η οικονομική μας διείσδυση στην ΠΓΔΜ και η παρουσία χιλιάδων Ελλήνων Μακεδόνων που βρίσκονται στο εσωτερικό της, για να την προσδέσουμε στο δικό μας άρμα, δημιουργώντας ένα σύμμαχο στα σύνορα μας και όχι έναν ακόμη εχθρό;
Αναδημοσίευση απο την " ΆΛΛΗ ΆΠΟΨΗ"

Όταν η τοπική διοίκηση βαυκαλίζεται ότι είναι τοπική αυτοδιοίκηση.


Ο Τάσος Τασιόπουλος έχει μιά πολύ μακρυά διαδρομή στα τοπικά διοικητικά της Ημαθίας. 
Αυτή τη φορά όχι (ακόμη) "εν τη ρύμη του λόγου", αλλά μάλλον από έκλαμψη  ενσυνείδησης επιχειρεί να εξιστορίσει μεταξύ άλλων  και κάποια τοπικά πράγματα, όπως η στάση των τοπικών ΜΜΕ. 
 Αυτή του η πρόσφατη στάση νομίζω αξίζει  την προσοχή σας.
 Διαβάστε παρακάτω όλο το κείμενο του Τ.Τ.
    
Τοπική αυτοδιοίκηση

- Πριν λίγο καιρό παραδόθηκε από τον Κομματικό Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Κώστα Πουλάκη το σχέδιο Νόμου που αφορά την Τ.Α. , με την επισήμανση ότι “παραδίδεται μετά από ένα  χρόνο εξαντλητικής συζήτησης και με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα” προφανώς εξαιρουμένου του Ν. Ημαθίας γιατί εδώ δεν έγινε καμιά συζήτηση όχι μονάχα με τους πολίτες αλλά απ΄ότι γνωρίζουμε ούτε καν με τα θεσμικά όργανα της αυτοδιοίκησης, ούτε με τους αυτοδιοικητικούς.
- Γιατί αλήθεια δεν έγινε συζήτηση;
- Προφανώς επειδή από πέρυσι (3/4/2017) η ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) πρόταξε 11 “κόκκινες γραμμές” αφού η μεταρρύθμιση στην Τ.Α. δεν είναι κομματικός σχεδιασμός αλλά εθνική υπόθεση.
- Ποιες αλλαγές όμως προβλέπονται στο κατατεθέν προσχέδιο νόμου;
- Ουσιαστικά μόνον η απευκταία διαλυτική απλή αναλογική ως θέσπιση μιας των μορφών άμεσης δημοκρατίας και παρεμπιπτόντως, η αναβάθμιση των τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, ο θεσμός των τοπικών δημοψηφισμάτων, η θέσπιση εδικών συμβουλίων για μεγάλα θέματα κάθε περιοχής, οι διαδικασίες πλατιάς κοινωνικής διαβούλευσης και η παράλληλη θέσπιση διερευνητικών επιτροπών μαζί με την υπό προϋποθέσεις ανακλητικότητα των αιρετών- αυτό δεν σημαίνει κατάργηση εκλογών και κατάργηση της δημοκρατίας; - με κύριο στόχο, λέει, τον περιορισμό των δημαρχοκεντρικών χαρακτηριστικών του σημερινού συστήματος.
- Φέξε μου και γλίστρησα!!!!
- Πέρα όμως από τα ακαταλαβίστικα περί την εφαρμογή προτεινόμενα, είναι προφανές ότι το ενδιαφέρον του νόμου εστιάζεται στο να καταστεί δυνατό στις προσεχείς εκλογές να εκλέγει και ο ΣΥΡΙΖΑ καμιά έδρα αφού η κατανομή του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου θα γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής και σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50% +1 από τον πρώτο γύρο – πράγμα σχεδόν αδύνατο – τότε ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ θα εκλέγεται με επαναληπτική εκλογή σε 2ο γύρο μεταξύ των δύο πρώτων, χωρίς παραταξιακή πλειοψηφία, έρμαιο λοιπών παρατάξεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται περί την συναλλαγή για τη διοίκηση ενός δήμου.
- Βέβαια είναι αναγκαίο  να αλλάξουν τα πράγματα στους δήμους καθώς επί πάρα πολλά χρόνια οι δημότες είναι μάρτυρες ενός τρόπου διοίκησης που περιλαμβάνει υποκρισία, παρατυπία, παρανομία, πελατειακές σχέσεις, έλλειψη οργάνωσης, προσωπικά οφέλη, εκμετάλλευση ανθρώπων και θεσμών, παρασκήνιο, ανηθικότητα και κυρίως συναλλαγές κάτω από το τραπέζι.
- Αν όμως αυτά συνέβαιναν με το μέχρι τώρα δημαρχοκεντρικό σύστημα με το προτεινόμενο από το υπουργείο θα εμπλακεί και η πρόταξη των δημοτικών αρχόντων σε μικρά και εξουσιαστικά σύνδρομα, σε μισαλλοδοξίες και σε ότι βόλευε, βολεύει και θα βολεύει άρχοντες και συνάρχοντες.
- Το πρόγραμμα “Καλλικράτης” έφτιαξε λιγότερους και δυνατότερους δήμους για να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις καινούριες  απαιτήσεις και να αξιοποιήσουν την τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους διοίκησης.
- Μερικοί το πίστεψαν, αλλά ήταν μακριά νυχτωμένοι αφού σχεδόν καμιά από τις προβλέψεις του “Καλλικράτη” δεν επαληθεύτηκε.
- Όμως επειδή η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν είναι μόνον εκλογές ούτε άτακτες συναθροίσεις όπως πιστεύουν στην κυβέρνηση, αλλά είναι θεσμοί και δικαιώματα, είναι στάση σεβασμού απέναντι σε όλους γι' αυτό πρέπει πράγματι κάτι να αλλάξει.
- Πρώτη αλλαγή είναι η θεσμοθέτηση θητειών.
- Δυο τετραετίες είναι ικανές και να σχεδιαστεί  και να εκτελεστεί ένα σοβαρό έργο.
- Μαζί με την θεσμοθέτηση δύο τετραετιών προτεραιότητα πρέπει να δοθεί και στην αξιοκρατία, καθώς το μέγα πρόβλημα είναι η διαχειριστική ανεπάρκεια η οποία προκύπτει μετά τις εκλογές.
- Επειδή όμως η Τ.Α. δεν πρέπει να είναι χωνευτήρι ανίκανων λειτουργών αλλά ως απαύγασμα  της Τοπικής Κοινωνίας πρέπει να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες ποιότητας σε πρώτο χρόνο και μάλιστα με μικρότερο κόστος για το δημότη, οφείλει να ιδωθεί ως  κομμάτι της εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος και αυτό ως ιδέα έχει κατατεθεί στο πρόσφατο συνέδριο της Κεντροαριστεράς. Ενδιαφέρον έδειξε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
- Το πρόβλημα είναι πολιτικό και πολιτικά πρέπει να επιλυθεί με την εκλογή ΔΗΜΑΡΧΟΥ σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο από την εκλογή των δημοτικών συμβούλων, οι οποίοι θα εκλέγονται εκτός παρατάξεων από κοινό ψηφοδέλτιο.
- Ο δήμαρχος που θα εκλεγεί χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύει πακτωλό χρημάτων, χωρίς ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ, αλλά με δικό του πρόγραμμα, για να εξασφαλίζει τις απαραίτητες πλειοψηφίες πρέπει να είναι άνθρωπος που έχει σαφές γνωστικό αντικείμενο, εμπειρία και γνώση του χώρου που θα κληθεί να διοικήσει αφού ΔΕΝ θα στηρίζεται σε μια εν πολλοίς προπληρωμένη και σίγουρα προεπιλεγμένη ΟΜΑΔΑ  που λειτουργεί στα πλαίσια μιας παραταξιακής λογικής η οποία ποτέ δεν είναι μακριά από την υποκρισία, την παρανομία και την συναλλαγή.
- Με την εκλογή του ένας  ΔΗΜΑΡΧΟΣ χωρίς παραταξιακό στρατό δεν θα είναι πουθενά αλλού υποχρεωμένος εκτός από τον αυτοσυνείδητο δημότη στον οποίο θα λογοδοτούν για τις αποφάσεις τους και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
- Σε μια τέτοια περίπτωση γίνεται πράξη το ότι ο χώρος της Τ.Α. καθίσταται χώρος προσφοράς καταξιωμένων ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας αφού θα επιλέγονται από κοινή λίστα χωρίς κομματισμούς, χωρίς παρατάξεις, χωρίς συναλλαγές και χωρίς πληρωμένες καταχωρήσεις σε κάθε είδους σωτήρες των τοπικών κοινωνιών.

                                                                             Τάσος Τασιόπουλος

ΥΓ1. Άρχισαν τα καραγκιοζιλίκια στο δήμο Αλεξάνδρειας μεταξύ δημοσιολογούντων και δημόσια γραφόντων καθώς ξευτελίζονται δημόσια προβάλλοντας άλλοτε σαν τον Ρωμανό τον υμνωδό τα έργα και τις ημέρες του δήμου -γιατί άραγε;- και άλλοτε ως δημόσιοι κατήγοροι στήνουν στον τοίχο- ποιος τους ακούει- τον ίδιο άνθρωπο.
- Ποιος να τους πιστέψει!!!
- Ιδιαίτερα τον “προεκλογικό διώκτη” που με καναδυό δεκάρες αλλάζει άποψη.
- Πάντα βέβαια ξεθωρριασμένο είναι το δεκάρικο για το καλό του τόπου.
ΥΓ2. Τρανό παράδειγμα η επίσκεψη του δημάρχου στο εξωκλήσι του Σχοινά που αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο πανελληνίως.
- Ο πρώην υμνωδός “κατακεραυνώνει” την επίσκεψη προφανώς επειδή “του έφαγε η γομάρα το ψωμί” και ο πρώην ορκισμένος εχθρός “αποθεώνει” την επίσκεψη μάλλον επειδή τώρα “γεννούν και τα κοκόρια δίκροκα αυγά”.
- Δίκιο έχει αυτός ιδιαίτερα αν “τα αυγά” είναι πάπιας, δηλαδή πρασινωπά.
ΥΓ3. Ακούγεται πως οσονούπω στο χώρο της ΝΔ θα σκάσει υποψηφιότητα καθώς τώρα που ωρίμασαν οι εποχές και έλειψαν οι ανόητοι θα χτυπήσει πόρτες “σοβαρή υποψηφιότητα” με διψήφια νούμερα ψήφων στο παρελθόν, προφανώς για το καλό του τόπου.

ΥΓ4.Πανελληνίως ξεφτιλίζονται και όσων η υποκρισία τρέχει από τα αυτιά, σχετικά με τα ποδοσφαιρικά δρώμενα, με την ιστορία του ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗ.
- Εξάλλου δεν είναι πρώτη φορά που κλέβουν πρωταθλήματα.
- Είναι πολλά τα λεφτά και όχι μόνον Βαγγέλη. Τί ήθελε τώρα και αυτός ο ΙΒΑΝ και χάλασε την σούπα.