Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, θα γίνει στις 24 Μαίου 2017

  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας,  θα γίνει στις 24 Μαίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών Προσώπων του έτους 2017.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)

2.       Έγκριση ή μη: α) της παράτασης της περιόδου εκκαθάρισης, β) των λογαριασμών της εκκαθάρισης της 9/11/2015 της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Κατασκευών και Τεχνικών Έργων Δήμου Πλατέος (Δ.Ε.ΚΑ.Τ.Ε.)» και γ) της απαλλαγής του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

3.       Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

4.       Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

5.       Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο ως κακώς βεβαιωθέν.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

6.       Επιβολή  προστίμου σε βάρος της κας Χατζέλη Ελένης του Παντελή λόγω παράνομης διαφήμισης.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

7.       Επιβολή  προστίμου σε βάρος της κας Χατζέλη Ελένης του Παντελή λόγω παράνομης διαφήμισης.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

8.       Επιβολή  προστίμου σε βάρος του κου Τσουκαλίδη Παύλου του Δημητρίου λόγω παράνομης διαφήμισης.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

9.       Επιβολή  προστίμου σε βάρος του κου Ουσταμπασίδη Απόστολου του Γεωργίου λόγω παράνομης διαφήμισης.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

10.   Επιβολή  προστίμου σε βάρος του κου Παπαδόπουλου Δημήτριου του Σάββα λόγω παράνομης διαφήμισης.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

11.   Επιβολή  προστίμου σε βάρος του κου Παπαδόπουλου Δημήτριου του Σάββα λόγω παράνομης διαφήμισης.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

12.   Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο ανασφάλιστο κάτοικο του δήμου μας.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

13.   Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για τη χορήγηση οικονομικού βοηθήματος σε άπορο ανασφάλιστο κάτοικο του δήμου μας.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

14.   5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 (σχετική απόφαση αριθμ. 169/2017 Οικονομικής επιτροπής).
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

15.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 2η 3η  και 4η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

16.   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

17.   «6η   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού  έτους 2017.
( σχετική απόφαση αριθμ. 175/2017 Οικονομικής Επιτροπής)
           (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

18.   Αποδοχή και απόδοση ποσού  στις σχολικές επιτροπές του Δήμου για αντιμετωπιση  λειτουργικων δαπανων ( Β΄ κατανομή)  ετους 2017.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

19.   Λήψη απόφασης για:Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

20.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: <<ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ>>.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

21.   Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: <<ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ>> (ΑΜ 109/2014)>>.
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

22.   Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:<<ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ>> (ΑΜ 812014).
(Εισηγητής: Σωτήριος Τόκας)

23.   Έγκριση ή μη του οριστικού πρωτόκολλου παραλαβής για <<προμήθεια ανταλλακτικών άρδευσης και ανταλλακτικών μηχανημάτων-συστημάτων άρδευσης>> έτους 2016 (Α.Μ. 18/2016), του οριστικού πρωτόκολλου απόρριψης των μη συμβατικών υλικών και λήψη ή μη σχετικών αποφάσεων για την εν λόγω προμήθεια.
            (Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

24.   Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη τεσσάρων μισθωτικών σχέσεων που αφορούν την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δήμου Αλεξάνδρειας λόγω συνταξιοδότησης του μισθωτή.
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

25.   Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση των αριθμ. 8 και 25 καταστημάτων που βρίσκονται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

26.   Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 10 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά της Δ.Κ. Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας.
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

27.   Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 3,5 και 6 καταστημάτων Τ.Κ. Νησίου Δήμου Αλεξάνδρειας.
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

28.   Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 7ου  Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας.
(Εισηγητής: Ισαάκ Χαλκίδης)

29.   Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταλληλότητας και Επιλογής Κτιρίου κατάλληλου προς μίσθωση για τη στέγαση του 7ου  Νηπιαγωγείου Αλεξάνδρειας.
(Εισηγητής: Χαράλαμπος Βουλγαράκης)

30.   Ορισμός μελών: α) Επιτροπής διενέργειας κληρώσεων ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν στις εμποροπανήγυρεις του Δήμου, β) Επιτροπής διεξαγωγής εμποροπανηγύρεων του Δήμου-Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής δημόσιας κλήρωσης ενδιαφερομένων.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

31.   Αντικατάσταση της κας Διβοπούλου Ευδοκίας, από τη θέση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας”.
(Εισηγητής: Μόσχος Κυτούδης)

32.   Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην Λεωνίδου Μαρία του Λεωνίδα.
(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)

33.   Χορήγηση ή μη άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον ΣΤΑΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

(Εισηγητής: Στέφανος Δριστάς)