ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Η Πρόεδρος του  Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας κ. Μοσχοπούλου Όλγα εξέδωσε την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 δημόσια πρόσκληση, που απευθύνεται στην κοινότητα των μεταναστών που κατοικεί μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας και σε τοπικούς φορείς που αναπτύσσουν δράση σχετική με τα θέματα των μεταναστών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών.
 Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.3852/2010,το συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται και λειτουργεί σε κάθε Δήμο ως «συμβουλευτικό όργανο  για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία».Το συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του δήμου Αλεξάνδρειας, όπως καθορίστηκε με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, αποτελείται από εννέα μέλη (δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι τοπικών κοινωνικών φορέων και μεταναστών), τα οποία ορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Για τη συγκρότηση του συμβουλίου ένταξης μεταναστών δεν τίθεται χρονική προθεσμία από το νόμο.
Αναλυτικά, η υπ΄αριθ. 42634/3-10-2013 πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού  συμβουλίου έχει ως εξής:
 Απευθύνουμε  δημόσια πρόσκληση προς:
Α. τους τοπικούς Κοινωνικούς Φορείς, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών, να υποδείξουν εγγράφως στο Δήμο τον εκπρόσωπό τους με τον αναπληρωτή του, το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου  2013.
 Β. την κοινότητα των Μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων της Κοινότητας των Μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αλεξάνδρειας να καταθέσουν στο Δήμο δήλωση υποψηφιότητας έως την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου  2013,  προσκομίζοντας ως δικαιολογητικά:
Άδεια Παραμονής,
Επίσημο έγγραφο (π.χ. διαβατήριο ) που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα/υπηκοότητα),
Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους στο Δήμο και το τηλέφωνό τους.
 Δικαίωμα συμμετοχής στις παραπάνω εκλογές έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της Ελληνικής Ιθαγένειας), έχουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα και κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Αλεξάνδρειας. όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 παρ. 10 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
 Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων της κοινότητας των Μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών ,η ανακήρυξη των υποψηφίων καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της εκλογής θα καθοριστούν με ανακοίνωση του Δήμου που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
  Τα έγγραφα των φορέων και οι δηλώσεις υποψηφιότητας των μεταναστών,όπως πιο πάνω αναφέρονται,υποβάλλονται στο Γραφείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας που βρίσκεται στην Δ/νση  Αλ.Παπάγου 25(απέναντι από την ΔΕΗ).Αρμόδια υπάλληλος για πληροφορίες :Μπεσιροπούλου Άννα,τηλ.2333053071.
Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία .